Regulamin korzystania z blogów historia.org.pl

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
  1. Portal – Portal internetowy „historia.org.pl” – ISSN 2083-2265, z siedzibą w Krakowie, zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2009 r.;
  2. Platforma Blogowa – serwis internetowy Portalu służący w szczególności do dodawania treści za pośrednictwem indywidualnego konta przez Użytkowników, prowadzona przez Portal w domenie historia.org.pl oraz jej subdomenie blog.historia.org.pl;
  3. Regulamin – Niniejszy „Regulamin korzystania z blogów historia.org.pl”, który określa zasady realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności sposób rejestracji, zasady prowadzenia bloga oraz zamieszczania w nim treści;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z bezpłatnego indywidualnego konta na Platformie Blogowej;
  5. Treść – wszelki materiał dodany przez Użytkownika do Platformy Blogowej, w szczególności publikacje, zdjęcia, filmy, komentarze, statystyki, wykresy;
  6. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Platformie Blogowej za pośrednictwem, którego możne dodawać treści i zarządzać kontem;
  7. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin;
  8. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204);
  9. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
 2. Rejestracja w Platformie Blogowej jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. Każdy zainteresowany posiadaniem konta w ramach Platformy Blogowej zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Usługa dostępna jest dobrowolnie i nieodpłatne dla każdej pełnoletniej osoby fizycznej.
 4. Portal w ramach Usługi i na warunkach przez siebie określonych dostarcza możliwość założenia indywidualnego Konta Użytkownika, określonego przez Portal miejsca na serwerze oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające dodawanie do Platformy Blogowej określonych treści. Użytkownik powinien posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z Platformy Blogowej.
 5. Użytkownikiem mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą utworzyć konto za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Użytkownikami mogą być również osoby prawne, w szczególnie instytucje publiczne, fundacja i stowarzyszenia. Osoba lub osoby zainteresowane prowadzeniem bloga w imieniu takiej instytucji oświadczają, iż są do tego umocowane (posiadają zgodę) przez organy tychże instytucji.
 7. By zostać Użytkownikiem należy skorzystać z formularza rejestracji na stonie http://blogi.historia.org.pl/zarejestruj-sie/ wysłać zgłoszenie zawierające:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres poczty elektronicznej;
  3. Informację o osobie blogera;
  4. Zgodę rodziców jeśli Użytkownik jest niepełnoletni należy przesłać na adres blogi@historia.org.pl.
 8. Portal dołoży wszelkich starań by w ciągu 72 godzin od otrzymania zgłoszenia rozpatrzyć je i poinformować o decyzji potencjalnego Użytkownika.
 9. Użytkownik oświadcza, że podane w zgłoszeniu dane są prawdziwe. Za błędne podanie danych Portal nie odpowiada.
 10. Użytkownik po ewentualnej akceptacji uzyskuje login, hasło oraz dostęp do indywidualnego Konta Użytkownika Platformy Blogowej umożliwiającego w szczególności dodawanie treści i komentarzy. Platforma Blogowa każdemu Użytkownikowi przypisuje automatycznie subdomenę. Użytkownik może wnosić o określoną nazwę subdomeny. Wniosek rozpatrzy Portal.
 11. Dane zbierane przy rejestracji są wykorzystywane przez Portal jedynie do celów rejestracji i nie będą przechowywane, gromadzone ani wykorzystywane w innych celach.
 12. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia i edycji na Platformie Blogowej publicznie dostępnej informacji o sobie, zdjęcia oraz linków.
 13. W ramach jednego konta można prowadzić tylko jeden blog.
 14. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie osobom trzecim bądź utratę przez Użytkownika hasła dostępu do Platformy Blogowej. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła nadanego przez Portal.
 15. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego indywidualnego konta. W tym celu powinien na adres blogi@historia.org.pl podać dane wymagane przy rejestracji oraz złożyć oświadczenie o zamknięciu bloga. Usunięcie konta nie pozbawia Portalu prawa do dalszego udostępniania zamieszczonych przez Użytkownika treści.
 16. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Platformy Blogowej wyłącznie w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami. Zobowiązuje się także do wykorzystywania Platformy Blogowej z poszanowaniem Regulaminu i uwzględnieniem celów Portalu.
 17. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania za pośrednictwem Platformy Blogowej reklam, artykułów sponsorowanych i materiałów promujących konkurencyjne Portale. Użytkownik zobowiązuje się także do nie prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej jakichkolwiek produktów i usług bez uzgodnienia z Portalem.
 18. Portal zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej za pośrednictwem Platformy Blogowej, w tym w szczególności umieszczania reklam, a także ogłoszeń własnych Portalu, w miejscach wybranych przez Portal jednak nie ingerujących w samą treść wpisów. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za prowadzoną przez Portal działalność marketingową i promocyjną.
 19. Portal wszelkie informacje dotyczące Platformy Blogowej będzie umieszczał na tej Platformie Blogowej. Dlatego Użytkownik zobowiązany jest śledzić aktualności przygotowywane przez Portal.
 20. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Platformie Blogowej w tym za prawdziwość, zawartość i formę zamieszczanych materiałów, wszelkie zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się także do naprawienia szkody, jakie ewentualnie może ponieść Portal w wyniku niezgodnych z prawem lub Regulaminem działań lub zaniechań Użytkownika.
 21. Portal nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkownika.
 22. Użytkownik dysponuje możliwością edycji i usuwania komentarzy na swoim blogu.
 23. Portal zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w szczególności w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.
 24. Użytkownik oświadcza, że każda zamieszczona przez niego treść nie narusza przepisów prawa, tajemnicy handlowej i państwowej oraz wszelkich dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności intelektualnej do zamieszczonej treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczoną treść. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego usunięcia treści naruszających niniejszy punkt Regulaminu. Taką treść usunąć może także Portal, jeśli dowie się o jej sprzeczności z niniejszym punktem Regulaminu. Nie zwalnia to jednak Użytkownika od odpowiedzialności za zamieszczoną treść.
 25. Portal zastrzega sobie odmowę publikacji materiału, jego usunięcia, moderacji lub zablokowania bez podania przyczyny, a także zablokowania i usunięcia Konta Użytkownika w szczególności, gdy:
  1. Narusza prawo, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne;
  2. Okaże się nierzetelny lub jest słabej jakości merytorycznej;
  3. Narusza niniejszy Regulamin;
  4. Narusza inne dobra prawnie chronione.
 26. Portal przyznaje sobie prawo do czasowego zawieszenia Konta Użytkownika do wyjaśnienia spraw związanych z jego prowadzeniem. Użytkownik odpowiedzialny jest na odpowiedź na pytania Portalu związane z prowadzonym przez niego Kontem w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.
 27. Użytkownik oświadcza, że jest uprawiony do zamieszczania treści w Platformie Blogowej.
 28. Użytkownik oświadcza, że zamieszczając materiał w Platformie Blogowej zgadza się na jego publiczne udostępnianie.
 29. Użytkownik oświadcza, że z momentem umieszczenia treści w Platformie Blogowej przekazuje nieodpłatnie i w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie na rzecz Portalu prawo do powielenia treści za pomocą wszelkich form i środków, publikacji treści na Portalu oraz dystrybucji i rozpowszechniania treści przez Portal także w celach marketingowych i promocyjnych.
 30. Portal przyznaje sobie prawo do promowania i zamieszczania treści Użytkowników za pośrednictwem Platformy Blogowej, a także wszelkich serwisów prowadzonych przez Portal, w tym w szczególności serwisie historia.org.pl.
 31. Użytkownik wyraża zgodę na możliwość komentowania dodanych treści przez osoby odwiedzające Platformę Blogową.
 32. W przypadku wykorzystania przez Portal treści wprowadzonych przez Użytkownika, Portal zobowiązuje się do umieszczenia informacji wskazującej Użytkownika, który dodał treść oraz źródło pochodzenia treści.
 33. Portal postara się pomagać i odpowiadać na bieżąco na pytania Użytkowników dotyczące funkcjonowania Platformy Blogowej. Takie pytania należy kierować na adres blogi@historia.org.pl.
 34. Portal nie gwarantuje niewadliwego, wolnego od błędów i nieprzerwanego dostępu do Platformy Blogowej. Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, o których w miarę możliwości będzie informował Użytkowników za pośrednictwem Platformy Blogowej.
 35. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działaniem Użytkowników.
 36. Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania bezpłatnego udostępniania Usługi, o czym poinformuje Użytkowników z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 37. Portal zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w ramach Platformy Blogowej dodatkowo płatnych usług.
 38. Przeglądanie Platformy Blogowej jest bezpłatne.
 39. Użytkownik ma prawo odstąpić od Usługi bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia udostępnienia Użytkownikowi indywidualnego Konta poprzez wysłanie do niego loginu i hasła. Aby zachować termin do odstąpienia od Usługi, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej na adres blogi@historia.org.pl podając swój login i składając oświadczenie o odstąpieniu. Portal wówczas usunie Konto i wpisy Użytkownika.
 40. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy Blogowej należy przekazać na adres blogi@historia.org.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Portal odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamacje nie zawierające podanych danych nie będą rozpatrywane. Portal ma prawo żądać w ramach rozpatrywanej reklamacji dodatkowych informacji od Użytkownika.
 41. Wszelkie naruszenia przez Użytkowników prawa lub zasad Regulaminu należy zgłaszać niezwłocznie na adres blogi@historia.org.pl ze wskazaniem konkretnego Użytkownika oraz naruszeń przez niego dokonanych. Takie zgłoszenie do Portalu nie zwalania Użytkownika z odpowiedzialności za dodane treści.
 42. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania tj. 6 stycznia 2014 r. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.